1.  Definities
1.1                  Onder North Sea wordt verstaan: de rechtspersoon die, handelend onder de naam North Sea         Professionals (Kamer van Koophandel Alkmaar, nummer 66608368), in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, werkzaamheden verricht op het gebied van arbeidsbemiddeling en/of payrolling voor een Opdrachtgever.

1.2                  Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, met North Sea een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van dienstverlening door North Sea en/of opdrachtverlening aan North Sea en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3                  Onder Kandidaat wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die door North Sea aan Opdrachtgever hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van een Opdracht.

1.4                  Onder Opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarin Opdrachtgever North Sea opdraagt ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten op het gebied van arbeidsbemiddeling en/ of payrolling.

 

2.  Toepasselijkheid
2.1                  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd gesloten tussen North Sea en haar Opdrachtgever en de uitvoering daarvan. Deze algemene voorwaarden gelden bij uitsluiting van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever.

2.2                  Afwijkende bedingen van de Opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door North Sea zijn aanvaard. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor de Opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

2.3                  Indien North Sea met de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de Opdrachtgever andere mondelinge telefonische, schriftelijke, per fax, e-mail of op andere wijze gegeven Opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van North Sea.

 

3.  Totstandkoming Opdracht
3.1                  Na inleidende gesprekken wordt door North Sea een offerte opgesteld.

3.2                  De offerte is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.3                  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft North Sea het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4                  North Sea is eerst gebonden, nadat en voor zover zij een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van haar mondelinge aanvaarding. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door North Sea schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

3.5                  North Sea is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 

4.  Werkwijze
4.1                  De wijze van uitvoering van de Opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.

4.2                  De Opdrachtgever dient North Sea nauwgezet inlichtingen te verstrekken omtrent de te vervullen Opdracht. Hieronder wordt onder andere verstaan informatie over de te verrichten taken, de functie-eisen, de organisatie, de verwachtingen van de manager en arbeidsvoorwaarden. North Sea heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan deze verplichting zal hebben voldaan.

4.3                  De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke North Sea nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan North Sea ter beschikking te stellen.

4.4                  North Sea verplicht zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle verstrekte informatie door Opdrachtgever en zal zonder diens voorafgaande toestemming niets daarvan meedelen aan Kandidaten of derden. Eenzelfde verplichting geldt voor het personeel in dienst van / bemiddeld door North Sea. Alle informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn.

4.5                  Partijen  zullen  schriftelijk  overeenkomen  aan  welke  voorwaarden  de  in  te  zetten  Kandidaat  dient   te voldoen. Indien dergelijke voorwaarden niet schriftelijk zijn vastgelegd tussen partijen, zal North Sea de voorwaarden eenzijdig bepalen.

4.6                  North Sea  relateert  de  door  de  Opdrachtgever  verstrekte  inlichtingen  aan  de  hoedanigheden,  capaciteiten      en

beschikbaarheid van de voor de Opdracht in aanmerking komende Kandidaten. Op basis hiervan bepaalt North Sea naar beste kunnen welke Kandidaat aan de Opdrachtgever wordt gepresenteerd. Hierbij gaat North Sea ervan uit dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf hebben verstrekt en/of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.

4.7                  Referenties van de Kandidaten worden door North Sea alleen na overleg met en na uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring van Kandidaat ingewonnen.

4.8                  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een Kandidaat te werk te stellen anders dan in het kader van de Opdracht zoals door deze voorwaarden beoogd.

4.9                  North Sea is gerechtigd om – indien zij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht – bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

 

5.  Non-discriminatie
Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectiewerkzaamheden van North Sea, ongeachte leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de Opdracht.

 

6.  Vergoeding Werving en Selectie
6.1                  In geval van een Opdracht in het kader van werving en selectie ter vervulling van een vacature door een Kandidaat zijn de bepalingen onder 7. van toepassing naast de overige bepalingen.

6.2                  De Opdrachtgever is aan North Sea een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van een nominaal bedrag of het bedrag ter grootte van een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) van de Kandidaat op basis van een fulltime dienstverband. In de offerte wordt aangegeven welke systematiek wordt gehanteerd, alsmede, ingeval van een nominaal bedrag, om welk bedrag het gaat en, ingeval van een percentage van het bruto jaarsalaris, wat de hoogte van het percentage is.

6.3                  De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met één van de voorgedragen kandidaten aangaat. De Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van North Sea een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat ter beschikking.

6.4                  Ingeval uit een voorselectie meerdere Kandidaten bij de Opdrachtgever in dienst treden, is de Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat het afgesproken honorarium te voldoen.

6.5                  Indien de Opdrachtgever binnen een periode van een jaar na introductie door North Sea van een Kandidaat met wie de Opdracht niet tot stand is gekomen, een dienstverband aangaat binnen de eigen of daaraan gelieerde ondernemingen, wordt de aldus afgesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de  inspanningen van North Sea en is het volledige honorarium verschuldigd.

6.7                  Indien  de  Kandidaat  met  wie  de  Opdrachtgever  een  arbeidsovereenkomst  is  aangegaan  deze  voor  aanvang van het dienstverband uit vrije wil opzegt, continueert North Sea de Opdracht direct zonder aanvullende kosten.

6.8                  Indien het dienstverband binnen de proeftijd op redelijke gronden wordt beëindigd, continueert North Sea de Opdracht direct. De Opdrachtgever is dan alleen de annuleringskosten uit artikel 6.11 verschuldigd, vermeerderd met eventuele additionele kosten, als vermeld in artikel 9.

6.9                  Als redelijke gronden worden niet beschouwd: bedrijfsverhuizing, reorganisatie, functiewijziging en/of overige wijzigingen die ten tijde van aanvaarding van de Opdracht niet bij North Sea bekend waren. In dit geval is Opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

6.10               North Sea werkt op voorwaarde van exclusiviteit, tenzij anders is overeengekomen en vastgesteld in de opdrachtbevestiging. Indien deze exclusiviteit wordt geschonden staat het North Sea vrij de Opdracht te beëindigen. Ingeval zich, nadat North Sea de Opdracht voor het invullen van de werving- en selectieprocedure heeft gekregen, een Kandidaat op andere wijze dan via North Sea meldt bij Opdrachtgever, verwijst Opdrachtgever deze Kandidaat door naar North Sea en wordt de Kandidaat door North Sea meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van Opdrachtgever.

6.11               Indien tijdens de lopende procedure de Opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd omdat de functie via het interne, een eigen of ander kanaal wordt ingevuld, dan berekent North Sea een fixed fee van € 2.000,–.

6.12               Indien de Opdrachtgever tijdens de procedure wijzigingen aanbrengt in het profiel zoals overeengekomen dan is North Sea gerechtigd de Opdracht als een nieuwe Opdracht te beschouwen.

6.13               Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

7.  Tarieven ter beschikkingstelling
7.1                  Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

7.2                  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de door Kandidaat van North Sea te verrichten werkzaamheden door de Opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de Opdracht bestede uren.

7.3                  North Sea heeft het recht de uurtarieven in ieder geval tweemaal per jaar (in januari en juli) aan te passen. Uurtarieven worden vastgesteld per Opdracht.

7.4                  Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van North Sea.

 

8.  Meer-/minderwerk
8.1                  North Sea is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door North Sea zijn bevestigd.

8.2                  Alle wijzigingen in de in de Opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere Opdracht van de Opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijke uitvoering van de Opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

8.3                  Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

 

9.  Overige kosten
9.1                  Alle door North Sea in het kader van de uitvoering gemaakte kosten zijn voor rekening van North Sea behoudens:

·          kosten die specifiek, op verzoek en na overleg met de Opdrachtgever, voortvloeien uit de betreffende Opdracht;

·          kosten verbonden aan advertentieopmaak en de volledige kosten van de plaatsing van een advertentie.

 

10.   Betaling
10.1               North Sea, indien North Sea de backoffice niet heeft uitbesteed aan haar payrolling partner, zal op basis van de door Kandidaat ingeleverde en/of door Opdrachtgever aangemaakte en gecontroleerde verzamelurenstaat/urenverantwoording Opdrachtgever digitaal factureren door toezending per e-mail op het door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres. Opdrachtgever erkent op voorhand uitdrukkelijk de juiste ontvangst van de aldus digitaal verzonden factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven termijn.  De op de bankafschriften van North Sea aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

10.2               Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft North Sea het recht verdere werkzaamheden op te schorten.

10.3               Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

10.4               De in bepaling 10.1 vermelde betalingstermijn is een fatale termijn. De Opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van deze betalingstermijn.

10.5               Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, heeft North Sea aanspraak op vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per dag vanaf factuurdatum tot en met de dag van de volledige betaling over het nog openstaande bedrag.

10.6               Alle (buiten)rechtelijke kosten vallende onder de inning van enig door de Opdrachtgever verschuldigd bedrag, zijn voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van 15% over het alsdan (gerechtelijk) te innen bedrag.

 

11.   Ontbinding en opschorting
11.1               Indien de Opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden,  dan  wel  de  overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft North Sea het recht, zulks geheel te haar keuze, de overeenkomst  te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever kenbaar te maken, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zulks met onverminderd de rechten voor North Sea op volledige schadevergoeding.

11.2               In gevallen dat de Opdrachtgever:

·          in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

·          komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

·          overgaat tot  staking  of overdracht van zijn  bedrijf of een  belangrijk gedeelte daarvan,  daaronder begrepen     de

inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf; heeft North Sea de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichting (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld.

 

12.   Opzegging relatie Opdrachtgever-Kandidaat
12.1               Door beëindiging van de relatie door de Opdrachtgever eindigt niet de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat.

12.2               Opdrachtgever kan de relatie met Kandidaten in de geldende proeftijd opzeggen met inachtneming van een termijn van 1 dag en met inachtneming van een termijn van 1 maand na het verstrijken van de proeftijd.

12.3               Tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid kan de relatie met Kandidaat niet door Opdrachtgever worden beëindigd.

 

13.   Overname Kandidaten
13.1               Wenst Opdrachtgever met (voormalige) Kandidaten zelf arbeidsovereenkomsten aan te gaan, dan dienen betreffende Kandidaten tenminste de projectduur bij Opdrachtgever via North Sea te hebben verricht. De projectduur is meer dan 1040 uur bij een arbeidsduur van 40 uur per week. Opdrachtgever dient Kandidaat alsdan een tenminste gelijkwaardige arbeidsovereenkomst aan te bieden. Wanneer Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst sluiten voor afloop van het project via North Sea, is Opdrachtgever aan North Sea een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie maandsalarissen inclusief vakantietoeslag. Indien Kandidaat binnen een maand nadat hij ontslag heeft genomen bij North Sea (c.q. het door North Sea gecontracteerde payrollbedrijf) een arbeidsovereenkomst sluit met Opdrachtgever, is Opdrachtgever eveneens een vergoeding van zes maandsalarissen inclusief vakantietoeslag aan North Sea verschuldigd.

 

14.   Aansprakelijkheid
14.1               North Sea neemt bij aanvaarding en uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich. Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor de definitieve aanstelling van de Kandidaat.

14.2               North Sea aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever, werknemers van de Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of het (dis)functioneren van de door North Sea voorgedragen Kandidaat.

14.3               North Sea is slechts aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever lijdt, die een gevolg is van bewezen grove nalatigheid of opzet van North Sea en/of de medewerker. North Sea is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige andere schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart North Sea voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

 

15.   Overmacht
15.1               Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer van North Sea kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van / bemiddeld door North Sea dan wel door haar ingehuurde freelancers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, etc., waardoor North Sea haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

15.2               Indien zich een overmacht situatie voordoet, is North Sea niet meer in verzuim en is North Sea gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

15.3               North Sea is gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

16.   Vrijwaring
16.1               De Opdrachtgever vrijwaart North Sea voor schade ontstaan aan persoon of goed van haar medewerkers indien deze op locatie (het bedrijf van de Opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.

16.2               De Opdrachtgever vrijwaart North Sea voorts ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien North Sea zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge  deze  voorwaarden  zou  kunnen  beroepen  indien die derden  als  Opdrachtgever  de betreffende overeenkomst met North Sea hadden gesloten.

16.3               Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel in dienst van de Opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.

 

 

17.   Klachten
17.1               Eventuele klachten worden door North Sea slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek in haar dienstverlening, dan wel binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek in haar dienstverlening redelijkerwijze had behoren te ontdekken, North Sea daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede  wanneer en op welke wijze het gebrek in haar dienstverlening is geconstateerd.

17.2               Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.

17.3               Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Opdrachtgever geacht de geleverde diensten respectievelijk de verzonden facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door North Sea in behandeling genomen.

17.4               Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van North Sea.

 

18.   Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen North Sea en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

19.   Geschillen
19.1               Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Haarlem.

19.2               Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3               Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

20.   Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van North Sea. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.